REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE Nebun de Tot-Tot-Tot? #Of Corso câștigi la Radio Transilvania înghețată pentru tine și prietenii tăi

Perioada de desfășurare a campaniei publicitare, privind realizarea concursurilor este: 26 Iunie 26 August 2023.

ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE

MACROMEX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, Cladirea Corp B, etaj 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/28161/1993, CIF RO5052558, cont bancar nr. IBAN RO62BRDE450SV01050304500, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare reprezentată legal prin dna.Oana Stincel, având funcția de Director Marketing, denumită în continuare „Organizator” care reprezintă brandul de înghețată “CORSO”

și

Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată legal prin Szatmári Francisc în calitate de Director General, numită în continuare „Co-organizator”. 

Aria de desfășurare a campaniei publicitare: Mun. Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii si zonle limitrofe ale acestor orase, pe o raza de 15 km. Premiile fiind livrate doar in aria de desfasurarea a campaniei publicitare.

Campania publicitară se va desfășura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul oficial este intocmit și va fi făcut public în acord cu legislația aplicabilă în România pe website-ul www.radiotransilvania.ro.

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament aparține Organizatorului, este finală și obligatorie pentru toți participanții.

Participarea la această campanie publicitară implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la campanie.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE CAMPANIE PUBLICITARĂ

Campania publicitară “Nebun de Tot-Tot-Tot? #Of Corso câștigi la Radio Transilvania înghețată pentru tine și prietenii tăi se va desfășura în fiecare zi de miercuri și joi a perioadei 26 Iunie 26 August 2023, la Radio Transilvania, în intervalul orar 10:00-11:00, în cadrul programului “Made in Cluj”, emisiunea având ca moderator pe Ciprian Aron.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova marca de înghețată Corso.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARĂ/DESCALIFICAREA

Înscrierea la Campania publicitară a participanților se face prin apelarea numărului de telefon indicat de Co-organizator și atrage după sine acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia, a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de către participanți.


Prin inscrierea la Campania publicitară, se înțelege apelarea numărului de telefon, pus la dispoziție și făcut public, prin intermediul canalului media Radio Transilvania, cu scopul de a intra în dialog cu moderatorul emisiunii "Made in Cluj", cu intenția de a câștiga premiul oferit de către Organizator.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care iși poate dovedi ulterior identitatea și vârsta.

Angajaţii Organizatorului și ai Co-organizatorului și ai afiliaților acestora (inclusiv terții subcontractanți implicați în organizarea și desfășurarea campaniei), precum și membrii familiilor, rudele și afinii acestora până la gradul III inclusiv precum și toate celelalte persoane implicate în derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili și nu au dreptul să se înscrie și să participe la campania publicitară.

Prin înscrierea la Campania publicitară fiecare participant garantează că are deplină și neafectată capacitatea de folosință și exercițiu (conform prevederilor legale aplicabile).

MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARĂ

In perioada 26 Iunie-26 August, realizatorul emisiunii "Made in Cluj", invita ascultatorii sa participe la Concursul cu inghetata Corso. Campania se va desfășura în fiecare zi de miercuri și joi a perioadei precizate, între orele 10:00-11:00. Startul Concursului va fi dat prin difuzarea melodiei campaniei „Hitul verii....Of Corrrrso!“ Participanții la concurs vor asculta cu atenție versurile melodiei campaniei unde vor regăsi informațiile necesare pentru a putea răspunde la provocarea lansată de moderator.

Participanții la concurs vor apela numărul de telefon 0364737760, comunicat în prealabil de către moderator (tarif normal în rețelele: Orange, Vodafone sau Digi) și vor răspunde la provocarea (întrebarea) realizatorului emisiunii în "Made in Cluj".

În fiecare zi de concurs, respectiv zilele de miercuri si joi a celor 8 saptamani ale perioadei 26 Iunie-26 August, va fi desemnat câte un singur câștigător.
Persoana desemnată la Radio Transilvania ca fiind câștigătoare va primi un cod furnizat de către Radio Transilvania și un număr de telefon, pus la dispoziție de către Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare în posesia premiului câștigat. Organizatorul are obligația de a livra premiile către câștigători, în baza codurilor trimise de către Co-Oraganizator, cât și în baza intenției exprimate de către câștigător, prin apelarea numărului de telefon, pus la dispoziție de către Organizator cu scopul de a facilita intrarea câștigătorului, în posesia premiului.
Un participant poate câștiga o singură dată în cadrul acestei Campanii publicitare.


PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
În fiecare zi de concurs se acordă un singur premiu.
Premiile sunt alcătuite din 4 baxuri de inghetata Corso pentru fiecare câștigător.
Valoarea toatală a premiilor acordate în cele 16 zile de concurs este de 3,972 lei TVA inclus și reprezintă valoarea a 64 de baxuri de înghețată CORSO.

ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul primește de la Co-Organizator un cod, în aceeași zi, imediat ce s-a încheiat concursul și numărul de telefon al Organizatorului, având obligația de contacta Organizatorul, în acceași zi în care a fost desemnat câștigător.
Câștigătorul desemnat, nu va transmite Co-organizatorului date cu caracter personal: numele, prenumele, cod numeric personal, serie sau număr al cărții de identitate.

Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecărui câștigător și data în care a fost desemnat câștigător. Fiecare cod va conține o combinație diferită de 8 cifre.

Organizatorul are obligația de a livra premiul, la adresa indicată de către Câștigător, în cel mult 10 zile, de la data la care a fost contactat de către acesta si doar la o adresa din judetul Cluj.
Câștigătorul nu va putea transfera premiul către o altă persoană. Câștigătorul nu poate pretinde înlocuirea premiului cu alte bunuri sau servicii sau cu o valoare bănească.

TAXE ȘI IMPOZITE

Campania promoțională se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal, iar în acest sens, prin raportarea la valoarea brută a premiului, Organizatorul și Co-organizatorul nu va calcula și nu va reține la sursă nici o sumă cu titlu de impozit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul acordat, sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor.

OBSERVAȚII

Participanții la Campania publicitara se obligă să respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament de Campanie publicitară premiul câștigat nu se va acorda.
Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor, iar Co-organizatorul își asumă răspunderea pentru derularea concursului și modul în care sunt desemnați câștigătorii.
Prin înscrierea fiecărui participant, Organizatorul și/sau Co-Organizatorul dobândesc toate drepturile de publicare a numelui și prenumelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, și prezentare publică a imaginii sale, în orice condiții, fără alte considerații sau plăți.
Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu răspund pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric având ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobilă (ex: nefuncționarea într-o anumită zonă a țării a rețelei oricăruia dintre operatorii rețelelor de telefonie mobilă având ca efect imposibilitatea de a efectua apelul telefonic către Organizator sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc ( având ca efect o eventuală oprire a emisiei radio etc).
Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu sunt în nici un fel răspunzători pentru felul in care participanții transmit sau completează datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele încheiate în cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamații legate de desfășurarea campaniei și modul în care sunt acordate premiile vor fi făcute la adresa Organizatorului, cel mai târziu până la încheierea acesteia. Reclamațiile ulterioare termenului prevăzut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitară „Nebun de Tot-Tot-Tot? #Of Corso câștigi la Radio Transilvania înghețată pentru tine și prietenii tăi, este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul studioului din Cluj-Napoca a postului „ Radio Transilvania” și pe website-ul www.radiotransilvania.ro.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicațiilor din Anexa nr. 1.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la campania publicitară se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești din Oradea.

ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța public pe site-ul www.radiotransilvania.ro


Încheiat astazi, 21.06.2023 în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Organizator Macromex SRL și Co-Organizator, RADIO TRANSILVANIA LBM SRL.

 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Nebun de Tot-Tot-Tot? #Of Corso câștigi la Radio Transilvania înghețată pentru tine și prietenii tăi
- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanți și câștigători) vor fi prelucrate de catre:

MACROMEX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, Cladirea Corp B, etaj 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/28161/1993, CIF RO5052558, cont bancar nr. IBAN RO62BRDE450SV01050304500, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare reprezentată legal prin dna.Oana Stincel, având funcția de Director Marketing, denumită în continuare „Organizator” care reprezintă brandul de înghețată “CORSO”


Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: Macromex SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 32, Sector 1, România, societate care reprezinta brandul de inghetata Corso, în prezenta Campaie publicitară, prin reprezentant Cabinet Avocat Bozgu Neagu Dragoș, email: dragos.legalteam@gmail.com.
Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor Macromex SRL, sunt urmatoarele: Cabinet Avocat Bozgu Neagu Dragoș, email: dragos.legalteam@gmail.com.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei
  În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter persona

De la câștigători:

 • Nume
 • Prenume
 • Număr de telefon
 • Vârsta
 • Adresa de livrare

Vârsta va fi colectată și prelucrată doar pentru a putea verifica dacă vârsta Participanților este conform Regulamentului, adică 18 ani impliniți la momentul înscrierii în Promoție.
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesară în vederea participării la Campanie. Refuzul furnizării lor va avea drept consecință imposibilitatea acordării premiilor Campaniei.
3.Scopul prelucrării
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate direct de către Operator, după cum urmează:

 Macromex SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 32, Sector 1, România, societate care reprezinta brandul de inghetata Corso, numita in continuare "Operatorul",

 • colectează datele personale ale câștigătorilor (nume, prenume, număr de telefon și adresa de livrare) pentru livrarea premiilor.
 • livrează către câștigători premiile acordate în cadrul Campaniei.
 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal ale Participanților și ale Câștigătorilor Campaniei vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei.
  5. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi colectate de Macromex SRLpersoană juridică română, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 32, Sector 1, România.  În plus, datele pot fi dezvăluite și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
  6. Datele cu caracter personal ale Participanților declarați câștigători vor fi stocate de către Operator timp de 6 luni de la încheierea Campaniei.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.
  7. Drepturile persoanelor vizate
  În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură persoanelor vizate următoarele drepturi:
  (i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  (iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
  (iv) dreptul la restricționarea prelucrării;
  (v) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
  (vi) dreptul la portabilitate a datelor;
  (vii dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  Persoanele vizate își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere adresată Operatorului la adresa de e-mail: dragos.legalteam@gmail.com.
  8. Securitatea datelor cu caracter personal
  Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama, în special, de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
  9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunostință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost inștințate cu privire la Regulament. 
  10. Alte prevederi
  Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.