REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

,, ŞTII ŞI CÂŞTIGI ”

02 decembrie - 31 decembrie 2019

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 • ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei ,, ŞTII ŞI CÂŞTIGI ” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată prin Szatmári Francisc în calitate de Director General, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Scopul prezentei Campanii este acela de a creşte audienţa şi promovarea programelor difuzate la Radio Transilvania. Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.radiotransilvania.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispoziţiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul oficial al Organizatorului.

 • DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE 
 • Campania va începe la data de 02.12.2019, ora 06.30 și se va finaliza în data 31.12.2019, ora 10.00.
 • Organizatorul poate dispune prelungirea Campaniei la o dată ulterioară. 
 • Orice modificare va fi adusă acestei campanii va fi anunţată publicului larg prin intermediul postului de Radio Transilvania, pe site-ul oficial www.radiotransilvania.ro şi pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
 • Campania se desfăşoară la Radio Transilvania, în zona de activitate a organizatorului, fiind recepţionat în judeţele Bihor, Cluj, Sibiu, Bistriţa, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare ori online, pe internet la www.radiotransilvania.ro
 • DREPT DE PARTICIPARE
 • La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni străini rezidenţi ai României, având vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament oficial. 
 • Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorilor. Prin înscrierea la concurs, participanţii declară pe proprie răspundere faptul că nu sunt angajaţi ai Radio Transilvania Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 
 • DESFĂŞURĂTOR CONCURS

Premiu zilnic / concurs - 1 pachet de produse cosmetice pentru EA sau EL 

 •  Pentru a participa, cel în cauză, trebuie să asculte Radio Transilvania iar după semnalul sonor de concurs să sune la telefon 0259 477 888 pentru a putea fi selectat să intre în concurs.
 • Concursurile au loc zilnic, la Radio Transilvania, în perioada 02 decembrie – 31 decembrie 2019 de luni până vineri, în cadrul emisiunii ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” în intervalul orar 06.30 – 08.00.
 • Se numeşte ediţie de concurs, un concurs al campaniei. 
 • Înscrierile în concurs, au loc în momentul în care un ascultător care a sunat este selectat şi intră în direct. 
 • Pentru fiecare ediţie de concurs vor fi câte 2 (doi) participanţi. 
 • Acestora li se vor adresa câte un set individual, de câte 5 întrebări de cultură generală.
 • Fiecare participant are la dispoziţie câte 10 secunde pe întrebare.
 • Câştigătorul ediţiei de concurs va fi desemnat, cel ce răspunde cât mai corect şi aproape de adevăr la cât mai multe întrebări la finalul setului de câte 5 întrebări.
 • În caz de egalitate după setul de câte 5 intrebări urmează o întrebare de departajare .Va fi desemnat câştigător, cel ce răspunde corect sau cât mai aproape de adevăr.
 • Numele câştigătorului va fi publicat zilnic, pe pagina de Facebook a Radio Transilvania.
 • Participarea la această Campanie este gratuită şi implică acceptarea integrală a prezentului regulament.
 • Reprezentantul Organizatorului va contacta câştigătorul telefonic, în maxim 3 zile lucrătorare de la data câştigării de către acesta în direct a premiului ediţiei, pentru a cere datele necesare la predarea/distribuirea premiului.
 • Câştigătorii concursului vor pune la dispoziţia organizatorului o copie după buletin/carte de identitate şi alte informaţii necesare pentru a i se transmite premiul obţinut.
 • Câştigătorii nu vor plăti impozit aferent premiilor.
 • Valoarea totală a premiilor oferite este de 4.000 Lei, reprezentâd un pachet de produse cosmetice pentru EA sau EL la alegere, oferite de HISTERIA WORLD SRL, precum şi produse personalizate oferite de Radio Transilvania.
 • Premiul, va fi expediat câştigătorului, în maxim 20 de zile lucrătoare din momentul câştigării.
 • Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului (ex: completarea incorectă a datelor pentru expedierea premiului, răspunsul târziu sau deloc al solicitării Organizatorilor privind formalitatea agreată de a transmite câştigul obţinut etc). 
 • MECANISM CONCURS
 • Ascultă ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad” de la Radio Transilvania. 
 • După semnalul de concurs sună la numărul de telefon 0259 477 888 şi poţi intra în direct pentru lua parte la concursul ,,Ştii şi câştigi”.
 • Sunt câte doi participanţi/ediţie ce vor intra în direct şi fiecare va avea la dispoziţie câte 10 sec/intrebare pentru a răspunde la câte 5 întrebări de cultură generală.
 • Câştigătorul în cadrul concursului este desemnat după numărul de răspunsuri corecte sau aproape de adevăr sau prin răspunsul corect sau aproape de adevăr la întrebarea de departajare. 
 • Câştigătorul va fi declarat în direct la finalul concursului de către realizatorii ediţiei. • VALIDARE CONCURS SAU CÂŞTIGĂTOR
 •  Concursul este declarat :

- DE ÎMPREJURARE - când conversaţia cu unul dintre participanţi se întrerupe iar în acest caz ediţia se poate relua imediat dacă există un alt apelant. Dacă nu este pe fir un alt ascultător, cel ce a rămas în concurs poate primi premiul dacă are cel puţin un răspuns corect din cele 5 întrebări;

 •  Câştigătorul este declarat:

- cel ce răspunde cât mai corect şi aproape de adevăr la cât mai multe întrebări;

- nu a mai câştigat o ediţie de concurs ,,Ştii şi câştigi”;

- validarea se face în direct, la sfârşit de joc iar decizia este finală şi le revine moderatorilor emisiunii ,,Dimineaţa cu Ioana şi Vlad”.

 •  Organizatorul poate descalifica participanţii:

- care declară în fals în scopul de a frauda concursul;

- care a mai câştigat un premiu al acestei campanii. Din momentul în care un ascultător a fost declarat căştigător al campaniei ,,Ştii şi câştigi”, nu mai are dreptul de a participa la o altă ediţie de concurs, nefiind posibilă câştigarea de aceeaşi persoană a mai multor premii, decât una singură. • PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

7.1. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. 

7.2. Radio Transilvania va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După închierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi şterse definitiv. 

7.3. Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de Radio Transilvania doar în scopul prezentului concurs.

 • DISPOZIȚII FINALE

8.1. Orice contestație poate fi depusă prin mesaj text la http://www.radiotransilvania.ro/contact . Cererea trebuie să cuprindă motivaţia plângerii sau a sesizării cu privire la nerespectarea regulamentului şi trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore. 

8.2. Prin înscrierea la campania promoţională ,, ŞTII ŞI CÂŞTIGI” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi cu acceptarea în tot şi necondiţionată a acestor prevederi.

8.3. În cazul în care organizarea Campaniei promoționale ,, ŞTII ŞI CÂŞTIGI ” este împiedicată de evenimente de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei promoționale.

8.4. Regulamentul Campaniei promoționale este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.radiotransilvania.ro 

8.5. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe site-ul www.radiotransilvania.ro 

 • LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L.

Prin: Szatmári Francisc

Director General